ขยะบรรจุภัณฑ์จะไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

เลือกภาษา อังกฤษ | ไทย

Plastic Bags

ถุงพลาสติกย่อยสลาย

ถุงพลาสติกย่อยสลาย เป็นถุงพลาสติกที่มีสารเติมแต่ง (Oxo-Biodegradable) เพื่อเร่งให้ถุงพลาสติกสามารถเกิดการย่อยสลายได้เมื่อได้รับแสงแดด ความร้อน หรือออกซิเจนในอากาศ โดยสารช่วยย่อยสลายนี้ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้บรรจุอาหารได้ โดยรับรองตามมาตราฐาน FDA21 CFR 175.30

ถุงพลาสติกย่อยสลาย

ถุงพลาสติกย่อยสลาย ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ให้ความสะดวก และคงทน รับน้ำหนักได้ดี เหมาะในการบรรจุสินค้า และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การนำไม้ มาเพื่อการผลิตถุงกระดาษ ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ให้หมดไปเร็วขึ้น ทั้งการใช้งานก็ไม่ทนทานและสะดวก ในการใส่สินค้าที่มีน้ำหนัก หรือ เมื่อสัมผัสความเปียกชื้น ถุงพลาสติกย่อยสลาย จะสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติภายใน 1 – 2 ปี ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ขยะไม่ล้นเมือง ไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และให้คุณสมบัติที่สวย คงทน ตลอดอายุของการใช้งานที่สามารถกำหนดได้

คุณสมบัติของถุงย่อยสลาย

ความเหนียวและความทนทานของถุงพลาสติกย่อยสลาย จะเหมือนถุงพลาสติกทั่วไป แต่หลังจากการใช้งานและถูกทิ้งไป ถุงพลาสติกย่อยสลายก็จะเกิดการเสื่อมสภาพ โดยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีแสงแดดและความร้อนช่วยในการเร่งปฏิกิริยา จนทำให้ถุงพลาสติกย่อยสลายแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และจะเกิดปฏิกิริยาต่อจนกลายเป็นสารโมเลกุลเล็กๆ และในที่สุดก็จะเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ (Bio Mass)

ประโยชน์ในการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลาย

1. สัมผัสอาหารได้ (Food Safety)
2. สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)
3. แปรรูปใช้ใหม่ได้ (Recycle)
4. ลดปัญหาภาวะ ขยะล้นเมือง
5. ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาการเกิดน้ำท่วม
6. ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
7. ลดภาระ ในงบประมาณของประเทศในการกำจัดขยะ
8. สร้างพฤติกรรมของมนุษย์ในการร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาโลก ให้สะอาดปลอดภัย

บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด

บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เริ่มทำการทดลอง และเริ่มผลิตให้กับลูกค้า ห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นถุงพลาสติกย่อยสลาย ด้วยแสงอาทิตย์ (UV- Degradable Bag หรือ Photo-Degradable Bag) ต่อมาเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายโดยทางชีวภาพ (Bio-Degradable Bag) จวบจนปัจจุบัน มีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีมากขึ้น มาเป็นระบบ OXO–Biodegradable ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านการผลิตน้อยมากสามารถผลิตถุงพลาสติกออกมาได้สวยงามขึ้น สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เมื่อได้รับแสงแดด ความร้อนและออกซิเจนในอากาศ ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อย่อยสลายก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพไปในที่สุด

Back to Top